Privacybeleid Scoutinggroep de Havik

De Havik respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van de website. Dit houdt in dat de Havik vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en er voor zorgt dat deze uitsluitend door de Havik intern worden gebruikt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Havik verwerkt persoonsgegevens over u en uw kind in het kader van het lidmaatschap van de vereniging. De Havik kan de volgende persoonsgegevens verwerken van leden en ouders/verzorgers:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Bankgegevens
  • Medische gegevens van jeugdleden
  • IP-adres

Naam-, adres-, contact- en bankgegevens verzamelen we via het inschrijfformulier voor nieuwe leden. De penningmeester slaat de informatie op t.b.v. contributie-inning en de secretaris die t.b.v. inschrijving van een lid bij Scouting Nederland. Penningmeester en secretaris hebben beiden aparte inlogcodes voor het ledenbestand bij Scouting Nederland. Deze worden binnen het bestuur en de vereniging niet gedeeld. In verband met wettelijke verplichtingen worden gegevens in de boekhouding 7 jaar bewaard.

De Havik organiseert kampen waarvoor we ouders vragen om over hun kinderen informatie op medisch gebied of diëten door te geven aan de leiding van de speltak. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard door de leiding van de speltak en na afloop van het kamp vernietigd. Medische formulieren kunnen niet door leiding van andere speltakken, noch door het bestuur worden ingezien.

Bewaartermijnen
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard na het beëindigen van het lidmaatschap.

Delen met derden
De Havik verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is in het kader van het lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek
Op de website van De Havik worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Scoutinggroep de Havik gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Verklaringen omtrent Gedrag
Scoutinggroep de Havik zorgt ervoor dat voor alle leidinggevenden van de speltakken en voor bestuursleden een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) wordt aangevraagd. Deze verklaringen worden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid per post aan de aanvrager verstuurd en door de secretaris in dossier bewaard, zolang iemand in functie is. VOGs worden niet elektronisch opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@de-havik.nl (administratieve gegevens) en penningmeester@de-havik.nl (bankgegevens). het bestuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Foto’s en filmopnames
De Havik plaatst alleen met toestemming van ouders foto’s of films van hun kind op de site van De Havik. Ook voor het maken van foto’s en filmopnames door derden wordt toestemming gevraagd van ouders.

Beveiliging
Scoutinggroep de Havik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.